Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Pełny tekst do pobrania w formacie PDF

 

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH ZE STRON INTERNETOWYCH I COOKIES

Pełny tekst do pobrania w formacie PDF

Jeśli masz więcej pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem osoby odpowiedzialnej u nas za politykę prywatności (DPO), wysyłając e-mail na adres privacy@tmr.sk.


 

OGÓLNEWARUNKI HANDLOWE PROGRAMU GOPASS

REGULAMIN ŚLĄSKIEGO WESOŁEGO MIASTECZKA

REGULAMIN BILETU SEASON PASS

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SPRYTNA SEZONÓWKA I SPRYTNY AQUAPASS

 

OGÓLNEWARUNKI HANDLOWE PROGRAMU GOPASS

 

1.   WSTĘP

1.1.  Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe programu GOPASS zostały wydane w oparciu o przepisy obowiązujące na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej przez spółkę Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. z siedzibą w Szczyrku kod: 43-370, ul. Narciarska 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000140818, NIP: 937-23-75-089 REGON 072818322, zwana dalej „SON S.A.”

1.2.  Ogólne Warunki Handlowe programu GOPASS (dalej: „OWH”) szczegółowo określają prawa i obowiązki pomiędzy klientem a SON S.A.  w ramach programu GOPASS, tj. warunki wydawania kart GOPASS, korzystanie z kart, warunki zakupu towarów i usług w sklepie internetowym programu GOPASS, sposób gromadzenia punktów lojalnościowych oraz sposób ich późniejszego wykorzystania w celu pozyskania bonusów i rabatów w sklepie internetowym programu GOPASS oraz we wszystkich ośrodkach prowadzonych przez spółkę Tatry mountain resorts, a.s. (dalej „TMR, a.s.), SON S.A. i Partnerów Handlowych TMR, a.s. oraz SON S.A. .

1.3.  Ogólne Warunki Handlowe programu GOPASS regulują również stosunki pomiędzy Stronami Umowy – Umowy Sprzedaży zawartej na odległość w odniesieniu do sklepu internetowego na stronie www.gopass.sk pomiędzy TMR, a.s. jako sprzedającym, a Uczestnikiem Programu jako kupującym, w odniesieniu do sklepu internetowego na stronie www.gopass.cz pomiędzy MELIDA, a.s. jako sprzedającym, a Uczestnikiem Programu jako kupującym oraz w odniesieniu do sklepu internetowego na stronie www.gopass.pl pomiędzy SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A. jako sprzedającym, a Uczestnikiem Programu jako kupującym. 

1.4.  Celem programu GOPASS jest udzielenie ponadstandardowych świadczeń dla stałych klientów w obiektach prowadzonych przez SON S.A.  Klienci będą mogli korzystać ze świadczeń według własnego uznania w sklepie internetowym programu GOPASS, w obiektach SON S.A., jak również u Partnerów Handlowych SON S.A.

1.5.  Program GOPASS polega na gromadzeniu punktów lojalnościowych za zakup towarów i usług. Uczestnik Programu może wykorzystać punkty lojalnościowe według własnego uznania zgodnie z OWH. Karta GOPASS to instrument techniczny i autoryzacyjny, za pomocą którego Uczestnik Programu gromadzi punkty lojalnościowe i korzysta z rabatów oraz zgromadzonych punktów w wybranych i oznakowanych obiektach SON S.A. oraz w obiektach Partnerów Handlowych SON S.A.

1.6.  Punkty honorujące, w których Uczestnik Programu może skorzystać z rabatów i usług uzyskanych w ramach uczestnictwa w programie GOPASS, a także w których może gromadzić punkty lojalnościowe, oznaczone są symbolem GOPASS lub innymi symbolami. Wykaz punktów honorujących program SON S.A. umieszcza na stronach www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl.

1.7.  Wykaz aktualnych rabatów, świadczeń i usług włącznie z warunkami ich wykorzystania znajduje się na stronie www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości uznaje się, że obowiązującą ofertą jest wyłącznie ta, która zamieszczona jest na stronie www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl.

1.8.  Zakupu towarów i usług w sklepie internetowym programu GOPASS, w tym zakup towarów i usług za pośrednictwem Doładowania (Doładowanie możliwe tylko na www.gopass.sk) może dokonywać wyłącznie Uczestnik Programu, który przystąpił do programu w formie pełnej. Uczestnik Programu GOPASS, który przystąpił do programu w formie pełnej lub niepełnej, będący posiadaczem Karty GOPASS, jest upoważniony do korzystania z rabatów, świadczeń i usług zamieszczonych na stronie www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl oraz do korzystania z punktów lojalnościowych w obiektach i ośrodkach TMR, a.s. oraz SON S.A., a także w obiektach prowadzonych przez Partnerów Handlowych TMR, a.s. i SON S.A.  

1.9.  Przez Partnera Handlowego SON S.A.  na potrzeby OWH rozumie się osobę prawną lub fizyczną pozostającą w odrębnym stosunku umowy z SON S.A. jako podmiotem zarządzającym programem GOPASS, a która zgodnie z właściwymi przepisami prawa może dostarczać Uczestnikom Programu towary i usługi oraz udzielać rabatów (dalej: „Partner Handlowy SON S.A.”).

1.10.  Partnerzy Handlowi SON S.A. :MELIDA, a.s., z siedzibą Špindlerův Mlýn 238, 543 51 Špindlerův Mlýn, Republika Czeska, REGON: 24166511, wpisana do Sądu Okręgowego w Hradcu Králové pod nr  B 3175; EUROCOM Investment, s.r.o., z siedzibą 034 83 Bešeňová 136, Republika Słowacka, REGON: 35 756 985, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Żylinie, dział Sro, wpis nr 14558/L; Snowparadise a.s., z siedzibą Záhrady I 13A, 821 05 Bratysława, Republika Słowacka, REGON: 36 760 048, wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Bratysławie I, dział Sro, wpis nr 5676/B; Hurricane Factory Tatralandia s.r.o., z siedzibą Záhrady I 13A, 821 5 Bratysława, Republika Słowacka, REGON: 45 942 498, wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Bratysławie I, dział Sro, wpis nr 69599/B oraz Śląskie Wesołe Miasteczko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. Plac Atrakcji, nr 1, lok., Chorzów, 41-501, Polska, REGON: 243516267, wpis: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000499958 (dalej: „ŚWM”), TMR, a.s.

1.11.  Ogólne Warunki Handlowe programu GOPASS w pełnym zakresie obejmują Partnerów Handlowych SON S.A.  

 

2.   Uczestnictwo w programie GOPASS, Karta GOPAAS i sklep internetowy GOPASS

2.1.  Uczestnikiem Programu GOPASS może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia w dalszej części dokumentu wymienione warunki uczestnictwa w programie GOPASS. Każda osoba fizyczna może przystąpić do programu GOPASS tylko raz. Uczestnikiem Programu GOPASS nie może zostać osoba prawna (np. spółka handlowa) ani osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

2.2.  Warunkiem przystąpienia do Programu GOPASS jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych przez klienta.

2.3.  Uczestnictwo w programie GOPASS może mieć formę niepełną (częściową) lub pełną.

2.4.  Uczestnictwo niepełne (częściowe) w programie GOPASS powstaje przez:

        2.4.1    wypełnienie i podpisanie formularza uczestnictwa w programie GOPASS:

                     a.   w obiektach hotelowych i noclegowych TMR, a.s.;

                     b.   w centrach informacyjnych SON S.A. i u Partnerów Handlowych SON S.A.

                     c.   w sieci sklepów TATRY MOTION prowadzonych przez TMR, a.s., SON S.A. i ich partnerów handlowych i w sieci sklepów ŠPINDL MOTION prowadzonych przez MELIDA, a.s.

                     d.   w kasach SON S.A. i u Partnerów Handlowych SON S.A. (MELIDA, a.s. EUROCOM Investment, s.r.o. i ŚWM Sp. z o.o.)

        2.4.2     wysłanie wiadomości tekstowej (SMS) zawierającej w treści numer niezarejestrowanej karty GOPASS.

2.5.  Uczestnictwo pełne w programie GOPASS powstaje przez:

        2.5.1    wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.gopass.skwww.gopass.cz/www.gopass.pl i akceptację zapisów OWH, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowej przez SON S.A.  i Partnerów Handlowych SON S.A. lub

        2.5.2    dokończenie rejestracji na www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl po otrzymaniu wiadomości e-mail z zaproszeniem, w przypadku rejestracji zgodnie z punktem 2.4.1 i 2.4.2 OWH, a równocześnie przy akceptacji zapisów OWH, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowej przez SON S.A. i Partnerów Handlowych SON S.A. lub

        2.5.3    dokończenie rejestracji na www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl po pierwszym dokonanym zakupie towaru lub usługi w sklepie internetowym programu GOPASS na stronie www.gopass.sk/www.gopass.czwww.gopass.pl bez zakupu karty GOPASS, a równocześnie przy akceptacji zapisów OWH, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowej przez SON S.A. i Partnerów Handlowych SON S.A.

2.6.  Uczestnik Programu, który przystąpił do programu w formie niepełnej (częściowej), jest uprawniony do otrzymywania rabatów, bonusów oraz korzystania z usług i korzystania z punktów lojalnościowych programu GOPASS, nie jest zaś uprawniony do korzystania ze sklepu internetowego programu GOPASS.

2.7.  Uczestnik Programu, który przystąpił do programu w formie pełnej, jest uprawniony do otrzymywania rabatów i bonusów oraz korzystania z usług i korzystania z punktów lojalnościowych programu GOPASS, wyłącznie za pomocą ważnej karty GOPASS, którą otrzymuje każdy uczestnik programu GOPASS. Karta ma nadany niepowtarzalny numerem i przypisana jest jednej osobie. Z karty GOPASS może korzystać jedynie Uczestnik Programu, na którego imię i nazwisko karta została wydana.

2.8.  Karta GOPASS dostępna jest w następujących wariantach:

        2.8.1   Karta GOPASS – SKIDATA, AXESS bez rejestracji to karta, którą klient otrzymuje przy zakupie biletu w kasach ośrodków narciarskich prowadzonych przez TMR, a.s., SON S.A. , w ośrodku narciarskim Špindlerův Mlýn karta ma postać karty zbliżeniowej z chipem. Opłata za wydanie tego typu karty wynosi 10 PLN i jest pobierana w formie kaucji. Na podstawie tego typu karty klient nie staje się jeszcze Uczestnikiem Programu GOPASS, ale może już gromadzić punkty. Warunkiem zachowania zgromadzonych punktów lojalnościowych jest rejestracja klienta w programie GOPASS do godz. 4:00 rano dnia następnego po dniu zakupu biletu, który został zapisany w chipie Karty GOPASS. W sytuacji, gdy klient nie dokona rejestracji w programie GOPASS w podanym czasie, zgromadzone punkty lojalnościowe przepadają.

        2.8.2   Karta GOPASS – SKIDATA karta imienna – to karta przeznaczona dla Uczestników Programu, którzy do programu przystąpili w formie pełnej, tj. zarejestrowali się na stronie www.gopass.sk/www.gopass.pl. Karta ta jest kartą identyfikacyjną programu GOPASS, wyposażoną w chip zbliżeniowy z możliwością wgrania skipassu ważnego we wszystkich ośrodkach narciarskich prowadzonych przez TMR, a.s., SON S.A. i w ośrodku narciarskim Špindlerův Mlýn.

        2.8.3   Karta GOPASS – SKIDATA karta bezimienna – to karta identyfikacyjna programu GOPASS, którą klient otrzymuje podczas rejestracji i przystąpienia do programu w formie niepełnej (częściowej) zgodnie z punktem 2.4.1 OWH. Każda karta zawiera numer identyfikacyjny klienta nadany w ramach programu GOPASS wraz z kodem kreskowym. Karta wydawana jest w formie karty zbliżeniowej z chipem. W sytuacji, gdy klient dokona rejestracji na stronie www.gopass.sk/www.gopass.pl i tym samym przystąpi do programu GOPASS w formie pełnej, wszystkie zgromadzone i niewykorzystane punkty zapisane na karcie bezimiennej GOPASS zostają automatycznie zachowane po zarejestrowaniu się klienta na stronie www.gopass.sk/www.gopass.pl.

        2.8.4   Karta SMS GOPASS – to karta identyfikacyjna programu GOPASS, którą klient otrzymuje podczas rejestracji i przystąpienia do programu w formie niepełnej (częściowej) zgodnie z punktem 2.4.2 OWH. Karta SMS GOPASS zawiera niepowtarzalny numer identyfikacyjny klienta nadany w ramach programu GOPASS wraz z kodem kreskowym. Karta wydawana jest w formie papierowej. Karta SMS przeznaczona jest do autoryzacji Uczestników Programu. W sytuacji, gdy klient dokona rejestracji na stronie www.gopass.sk/www.gopass.pl i tym samym przystąpi do programu GOPASS w formie pełnej, wszystkie zgromadzone i niewykorzystane punkty z karty SMS GOPASS zostają automatycznie zachowane po zarejestrowaniu się klienta na stronie www.gopass.sk/www.gopass.pl.

        2.8.5   Karta GOPASS bezimienna – to karta identyfikacyjna programu GOPASS, którą klient otrzymuje podczas rejestracji i przystąpienia do programu w formie niepełnej (częściowej) zgodnie z punktem 2.4.1, lit. e) OWH. Każda karta zawiera numer identyfikacyjny klienta nadany w ramach programu GOPASS wraz z kodem kreskowym. Karta wydawana jest w formie karty zbliżeniowej z chipem. W sytuacji, gdy klient dokona rejestracji na stronie www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl i tym samym przystąpi do programu GOPASS w formie pełnej, wszystkie zgromadzone i niewykorzystane punkty zapisane na karcie bezimiennej GOPASS zostają automatycznie zachowane po zarejestrowaniu się klienta na stronie www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl.

        2.8.6   Karta GOPASS – AXESS karta imienna – to karta przeznaczona dla Uczestników Programu, którzy do programu przystąpili w formie pełnej, tj. zarejestrowali się na stronie www.gopass.cz. Karta ta jest kartą identyfikacyjną programu GOPASS, wyposażoną w chip zbliżeniowy z możliwością wgrania skipassu ważnego we wszystkich ośrodkach narciarskich prowadzonych przez TMR, a.s., SON S.A., w ośrodku narciarskim Špindlerův Mlýn. W przypadku niektórych kilkudniowych skipassów/aquapassów na koncie GOPASS przedstawiona jest również fotografia klienta. Karta jest wydawana w postaci zbliżeniowej karty chipowej. Karta zawsze zawiera numer identyfikacyjny klienta w programie GOPASS oraz kod kreskowy. Karta musi być autoryzowana przez członka programu. Klient może zamówić kartę GOPASS wyłącznie w sklepie internetowym programu GOPASS na stronie www.gopass.cz. Klient płaci za kartę zaliczkę w wysokości podanej na stronie sklepu internetowego www.gopass.cz.

        2.8.7   Karta GOPASS – AXESS bezimienna – to karta identyfikacyjna programu GOPASS, którą klient otrzymuje podczas rejestracji i przystąpienia do programu w formie niepełnej (częściowej) zgodnie z punktem 2.4.1, lit. e) OWH. Każda karta zawiera numer identyfikacyjny klienta nadany w ramach programu GOPASS wraz z kodem kreskowym. Karta wydawana jest w formie karty zbliżeniowej z chipem. W sytuacji, gdy klient dokona rejestracji na stronie www.gopass.cz i tym samym przystąpi do programu GOPASS w formie pełnej, wszystkie zgromadzone i niewykorzystane punkty zapisane na karcie bezimiennej GOPASS zostają automatycznie zachowane po zarejestrowaniu się klienta na stronie www.gopass.cz.

2.9.   Uczestnik Programu GOPASS, który zarejestrował na stronie www.gopass.sk/www.gopass.cz i dokonał pierwszego zakupu zgodnie z punktem 2.5.3. otrzyma na wskazany podczas rejestracji adres e-mial tzw. boarding pass z niepowtarzalnym kodem kreskowym, za pośrednictwem którego może gromadzić punkty lojalnościowe i korzystać z nich w obiektach i ośrodkach TMR, a.s. i SON S.A., a także w obiektach prowadzonych przez Partnerów Handlowych TMR, a.s. i SON S.A., z wyłączeniem niektórych produktów.

 2.10. DOŁADOWANIE – to funkcja programu GOPASS i sklepu Internetowego na stronie www.gopass.pl, polegająca na dysponowaniu przez uczestnika program GOPASS środkami pieniężnymi wpłaconymi na konto “ DOŁADOWANIE” przez jeden z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez program GOPASS.

2.11. Zarejestrowany uczestnik programu GOPASS może dokonać jednorazowo wpłaty na konto „DOŁADOWANIE” w złotówkach w kwotach, 100 zł, 200 zł, 500 zł, 1000 zł, 2000 zł lub 5000 zł. Łączna kwota środków zgromadzonych na koncie „DOŁADOWANIE” nie może przekraczać równowartości kwoty 5.000 zł.

2.12. Funkcja “DOŁADOWANIE”:

2.12.1    umożliwiają uczestnikowi program GOPASS dokonanie płatności wyłącznie w sklepie internetowym program GOPASS na stronie www.gopass.pl za nabywane towary i usługi, w tym dokonanie płatności za nabywane skipassy, bilety wstępów do parków rozrywki oraz aquaparków, poprzez dokonanie wyboru tej formy płatności w czasie korzystania ze sklepu internetowego na stronie www.gopass.pl zgodnie z pkt.3.2.4.OWH;

2.12.2.   zawiera informację o ilości zgromadzonych środków zgromadzonych na koncie „DOŁADOWANIE” oraz informację o historii operacji dokonanych z wykorzystaniem zgromadzonych środków;

2.12.3.  umożliwia klientowi nabycie vouchera podarunkowego, a także  przekazanie części środków zgromadzonych na koncie „DOŁADOWANIE’ innym osobom przyporządkowanym do konta uczestnika programu GOPASS.

2.13. Środki zgromadzone w ramach konta „DOŁADOWANIE” nie podlegają oprocentowaniu.

3.  Sklep internetowy programu GOPASS

3.1.  Zamawianie towaru/usługi: Zakup wszystkich usług i towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego GOPASS dokonywany jest w formie zamówienia z obowiązkiem zapłaty za towar lub usługę. Zamówienia uważa się za złożone w chwili jego potwierdzenia przez właściwy podmiot (SON S.A.  lub MELIDA a.s. ), tj. przesłania Uczestnikowi Programu na wskazany podczas rejestracji adres e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

3.2.  Płatność za zamówiony towar lub usługę przez Uczestnika Programu, który przystąpił do programu GOPASS w formie pełnej, realizowana jest:

        3.2.1   na stronie www.gopass.sk poprzez dokonanie płatności za pośrednictwem TrustPay, CardPay/ComfortPay przez wybór pola „ZAPŁAĆ PRZEZ BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ” lub „ZAPŁAĆ KARTĄ”. Płatność zostanie pobrana z rachunku bankowego posiadacza karty (zgodnie z warunkami międzybankowych lub wewnątrzbankowych przelewów w poszczególnych bankach), a w przypadku zakupu „Odzieży i akcesoriów” płatność może zostać realizowana również za pobraniem.

    3.2.2   na stronie www.gopass.sk poprzez dokonanie płatności zakupionym Doładowaniem zgodnie z punktem 6 OWH, przez wybór pola „ZAPŁAĆ DOŁADOWANIEM”. Uczestnik Programu ma możliwość zapłaty za towar w całości lub częściowo z Doładowania. Z Doładowania zostanie pobrana wybrana suma z ceny całkowitej. Uczestnik Programu może w ten sposób dokonywać płatności do wysokości środków dostępnych na koncie Doładowań.

        3.2.3   na stronie www.gopass.cz poprzez dokonanie płatności za pośrednictwem Pay U, przez wybór pola „ZAPŁAĆ PRZEZ BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ” lub „ZAPŁAĆ KARTĄ”. Płatność zostanie pobrana z rachunku bankowego posiadacza karty (zgodnie z warunkami międzybankowych lub wewnątrzbankowych przelewów w poszczególnych bankach), a następnie przekazana na rachunek bankowy Partnera Handlowego TMR, a.s. lub SON S.A., lub spółki MELIDA, a.s., Špindlerův Mlýn, 281, kod pocztowy 543 51, REGON: 241 66 511

        3.2.4   na stronie www.gopass.pl poprzez dokonanie płatności za pośrednictwem PayU, przez wybór pola:

A)   „ZAPŁAĆ PRZEZ BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ” lub

B)    „ZAPŁAĆ KARTĄ” lub

lub poprzez dokonanie płatności z wykorzystaniem środków zgromadzonych na koncie :DOŁADOWANIE” przez wybór pola:

C) „ZAPŁAĆ DOŁADOWANIEM”

Płatność zostanie pobrana z rachunku bankowego posiadacza karty (zgodnie z warunkami międzybankowych lub wewnątrzbankowych przelewów w poszczególnych bankach), lub pobrana ze środków uczestnika programu GOPASS zgromadzonych na koncie „DOŁADOWANIE” zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 2.10 OWH, a następnie przekazana na rachunek bankowy SON S.A., tj. spółki SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A., z siedzibą Narciarska 10, 43-370 Szczyrk, Polska,

        3.2.5   na www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl przez wykorzystanie punktów lojalnościowych programu GOPASS (w przypadku wybranych produktów i usług), przez wybór pola „AKTYWOWAĆ PŁATNOŚĆ PUNKTAMI”. Punkty w momencie płatności zostaną odliczone z konta Uczestnika Programu GOPASS.

        3.2.6   na www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl poprzez dokonanie płatności jednocześnie środkami pieniężnymi i punktami lojalnościowymi programu GOPASS (w przypadku wybranych produktów i usług), przez wybór pola „ZAPŁAĆ PRZEZ BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ” lub „ZAPŁAĆ KARTĄ”. Płatność zostanie pobrana z rachunku bankowego posiadacza karty (zgodnie z warunkami międzybankowych lub wewnątrzbankowych przelewów w poszczególnych bankach), a punkty z konta Uczestnika Programu GOPASS zostaną odliczone w momencie płatności.

3.3.  Po zrealizowaniu płatności jednym ze sposobów wg punktu 3.2 OWH Uczestnik Programu GOPASS otrzyma na wskazany podczas rejestracji adres e-mail potwierdzenie o przyjęciu płatności i dokonaniu wpłaty za zamówienie. W wiadomości zostanie wskazany rodzaj i charakter zamówionego towaru lub usługi, czas dostawy, długość trwania umowy oraz załączona faktura.

3.4.  W przypadku płatności za pobraniem Uczestnik Programu GOPASS dokonuje zapłaty za zamówienie w gotówce w momencie odbioru przesyłki.

3.5.  Dostarczenie towaru/usługi, w przypadku zakupu na stronie www.gopass.pl:

        3.5.1   Przedpłata: Towar/usługa zostaje przesłana członkowi programu GOPASS za pośrednictwem poczty w formie listu lub paczki, albo za pośrednictwem firmy kurierskiej za dodatkową opłatą. Osobisty odbiór towaru nie jest możliwy. Koszty przesyłki pokrywa członek programu. Koszty opakowania i przesyłki wynoszą 16 PLN. Przy zakupie karty GOPASS koszty jej dostarczenia członkowi programu GOPASS pokrywa SON S.A.  W przypadku zakupu skipasów lub wstępów do ośrodków TMR, a.s. lub SON S.A.  i ośrodków partnerów TMR, a.s. lub SON S.A., nabyte towary i usługi zostają zapisane na koncie GOPASS danego członka programu GOPASS, i może on z nich korzystać wyłącznie poprzez użycie wydane mu chipowej, zbliżeniowej karty GOPASS. SON S.A. nie ponosi odpowiedzialności z uszkodzenie przesyłki zawinione przez doręczyciela.

        3.5.2   Płatność za pobraniem: Towar/usługa zostaje przesłany członowi programu GOPASS na adres dostawy wskazany w zamówieniu za pośrednictwem poczty w formie listu lub paczki za pobraniem. Koszty dostawy w wysokości 16 PLN pokrywa członek programu GOPASS. SON S.A. nie ponosi odpowiedzialności z uszkodzenie przesyłki zawinione przez doręczyciela.

3.6.  Termin dostawy przypadku zakupu na stronie www.gopass.sk wynosi do 15 dni od potwierdzenia zamówienia. W przypadku zakupu skipassów lub wstępów do ośrodków TMR, a.s. lub SON S.A. i ośrodków partnerów TMR, a.s. lub SON S.A., nabyte towary i usługi zostają zapisane na koncie GOPASS danego członka programu GOPASS w dniu uiszczenia płatności na koncie GOPASS, może on z nich korzystać po dokonaniu płatności, wyłącznie poprzez użycie wydanej mu ważnej karty GOPASS. SON S.A. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu towaru/usługi zawinione przez doręczyciela lub za skutki podania przez członka programu GOPASS błędnego adresu dostawy. SON S.A. Wraz z przesyłką SON S.A. dostarczy członkowi Programu GOPASS, dokument sprzedaży (fakturę VAT).

3.7.  Cena towaru/usługi w przypadku zakupu na stronie www.gopass.sk. Wszystkie usługi i towar oferowane w internetowym sklepie programu GOPASS, mają ustaloną cenę, obowiązującą w momencie dokonania ich zakupu przez członka programu GOPASS Wszystkie ceny towaru i usług oferowanych w ramach programu GOPASS są cenami brutto zawierającymi stawę podatku VAT. W przypadku niektórych towarów i usług podana w programie cena może obowiązywać czasowo np. w okresie trwania danej promocji.  Zniżki cen oraz promocje oferowane przez program GOPASS nie podlegają łączeniu. Cena zakupu towarów i usług w ramach programu nie obejmuje kosztów przesyłki i opakowania, w łącznej kwocie 16 złotych.

3.8.  Odstąpienie od Umowy w przypadku zakupu na stronie internetowej www.gopass.sk:

        3.8.1   Wstęp do aquaparku:  członek programu  GOPASS, który zakupił w sklepie internetowym programu GOPASS na stronie internetowej www.gopass.sk  jakikolwiek z oferowanych biletów wstępu do aquaparku Tatralandia, Liptovský Mikuláš i/albo do aquaparku GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, nie jest uprawniony po jej zawarciu  do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30.04.2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U.2017.683), a w szczególności zawartych w niej przepisach dotyczących zawierania umów na odległość (na podstawie art. 38 pkt 12 ww. Ustawy). W przypadku gdy członek programu GOPASS nie wykorzysta z powodów leżących po jego stronie zakupionego biletu wstępu do aquaparku GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, nie przysługuje mu z tego tytułu żadna rekompensata finansowa lub zwrot kosztów.

        3.8.2   Bilety na koleje linowe/skipass/Łomnicki Szczyt: członek programu GOPASS, który zakupił w sklepie internetowym programu GOPASS na stronie internetowej www.gopass.sk jakikolwiek z oferowanych biletów na koleje linowe lub skipassów do któregokolwiek z oferowanych o ośrodków i zawarł umowę o świadczenie usług, nie jest uprawniony po jej zawarciu  do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30.04.2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U.2017.683), a w szczególności zawartych w niej przepisach dotyczących zawierania umów na odległość (na podstawie art. 38 pkt 12 ww. Ustawy). W przypadku gdy członek programu GOPASS nie wykorzysta z powodów leżących po jego stronie zakupionych skipassu lub biletu na kolej linową, nie przysługuje mu z tego tytułu żadna rekompensata finansowa lub zwrot kosztów.

        3.8.3   Imprezy/eventy  członek programu  GOPASS, który zakupił w sklepie internetowym programu GOPASS na stronie internetowej www.gopass.sk jakikolwiek z oferowanych biletów na imprezy/eventyi zawarł umowę o świadczenie usług, nie jest8 uprawniony po jej zawarciu do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30.04.2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U.2017.683), a w szczególności zawartych w niej przepisach dotyczących zawierania umów na odległość (na podstawie art. 38 pkt 12 ww. Ustawy). W przypadku gdy członek programu GOPASS nie wykorzysta z powodów leżących po jego stronie zakupionego biletu na imprezę/event, nie przysługuje mu z tego tytułu żadna rekompensata finansowa lub zwrot kosztów. W przypadku odwołania imprezy/eventu członek programu GOPASS zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem strony internetowej www.gopass.sk, wraz z informacją o zwrocie kosztów opłaconego biletu/biletów.

        3.8.4   HurricaneFactory: członek programu GOPASS, który zakupił w sklepie internetowym programu GOPASS na stronie internetowej www.gopass.sk jakikolwiek z oferowanych biletów do HurricaneFactory, Liptovský Mikuláš jest uprawniony po8 jej zawarciu do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30.04.2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U.2017.683), a w szczególności zawartych w niej przepisach dotyczących zawierania umów na odległość (na podstawie art. 27 ww. Ustawy), pod warunkiem, że nie wykorzystał już zakupionego biletu.

        3.8.5   Zakwaterowanie: członek programu GOPASS, członek programu GOPASS, który zakupił w sklepie internetowym programu GOPASS na stronie internetowej www.gopass.sk usługi zakwaterowania w oferowanych hotelach nie jest uprawniony po jej zawarciu do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30.04.2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U.2017.683), a w szczególności zawartych w niej przepisach dotyczących zawierania umów na odległość (na podstawie art. 38 pkt 12 ww. Ustawy). W przypadku gdy członek programu GOPASS nie wykorzysta z powodów leżących po jego stronie zakupionych usług zakwaterowania, nie przysługuje mu z tego tytułu żadna rekompensata finansowa lub zwrot kosztów.

        3.8.6   Odzież i akcesoria, karta chipowa GOPASS: członek programu GOPASS, który zakupił w sklepie internetowym programu GOPASS na stronie internetowej www.gopass.sk (wyłącznie na podstawie karty GOPASS) jakikolwiek z oferowanych produktów z aktualnego katalogu, albo chipową kartę GOPASS jest uprawniony do odstąpienia od umowy jest uprawniony po jej zawarciu do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30.04.2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U.2017.683), a w szczególności zawartych w niej przepisach dotyczących zawierania umów na odległość (na podstawie art. 27 ww. Ustawy), bez podania powodu w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru (lub od dnia odebrania ostatniej części zamówienia, w przypadku gdy doręczenie towaru następowało w częściach) przez członka programu GOPASS albo wskazaną przez niego osobę trzecią.

        3.8.7   Członek programu GOPASS korzystający z prawa odstąpienia od umowy na podstawie punktu 3.8.6 powyżej, jest zobowiązany przesłać SON S.A. pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Szczyrkowski Ośrodek Narciarski, Narciarska 10, 43-370 Szczyrk lub przesłać wzorcowy formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres: reklamacja@gopass.pl. Gdy członek programu GOPASS skorzysta z możliwości odstąpienia od umowy z wykorzystaniem internetowego formularza, SON S.A, bezzwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą mailową. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie zostało przesłane SON S.A. najdalej w ostatnim dniu terminu do odstąpienia od umowy. Ciężar dowodu w zakresie wykazania złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie ciąży na członku programu  GOPASS.

        3.8.8   W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy ulega ona rozwiązaniu SON S.A. bez zbędnej zwłoki, najdalej w terminie 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci wszystkie świadczenia pieniężne przyjęte od członka programu GOPASS na podstawie umowy. Świadczenia zostaną zwrócone w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata ceny zakupu. Członek programu GOPASS jest zobowiązany zwrócić/odesłać towar SON S.A. najdalej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli towar został odesłany do SON S.A. najdalej w ostatnim dniu tego terminu. W przypadku odstąpienia od umowy członek programu GOPASS ponosi koszty zwrotu towaru. Członek programu GOPASS jest zobowiązany zwrócić towar w stanie nieuszkodzonym, nieużywanym i w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

3.9.  ANULACJA/STORNO:

        3.9.1   Zakwaterowanie: członek programu GOPASS ma prawo odwołać potwierdzoną rezerwację zamówionych usług zakwaterowania najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu. W przypadku odwołania rezerwacji członek programu GOPASS ma obowiązek uiścić opłatę anulacyjną, w sposób następujący:

Stawki opłat anulacyjnych obowiązujących na wszystkie rodzaje pobytów we wszystkich oferowanych hotelach, z wyjątkiem zakwaterowania w okresie Sylwestra.

Opłata za anulowania

10% ceny zamówionych i potwierdzonych usług, 
co najmniej 35 EUR

od dnia potwierdzenia zamówienia do 29 dni 
przed dniem rozpoczęcia pobytu

30% ceny zamówionych i potwierdzonych usług,

od 28 do 21 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu

50% ceny zamówionych i potwierdzonych usług,

od 20 do 14 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu

80% ceny zamówionych i potwierdzonych usług,

od 13 do 8 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu

100% ceny zamówionych i potwierdzonych usług,

od 7 i mniej dni przed dniem rozpoczęcia pobytu

Opłaty za anulowanie obowiązujące we wszystkich ofertach hotelowych w terminie od 27.12. do 6.01. (Sylwester)

Opłata za anulowanie pobytu w terminie 27.12. do 6.01. (Sylwester)

10% ceny zamówionych i potwierdzonych usług, 
co najmniej 35 EUR

od dnia potwierdzenia zamówienia do 46 dni  
przed dniem rozpoczęcia pobytu

30% ceny zamówionych i potwierdzonych usług,

od 45 do 40 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu

50% ceny zamówionych i potwierdzonych usług,

od 39 do 30 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu

80% ceny zamówionych i potwierdzonych usług,

od 29 do 20 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu

100% ceny zamówionych i potwierdzonych usług,

od 19 i mniej dni przed dniem rozpoczęcia pobytu

 

W przypadku nieprzybycia Uczestnika Programu GOPASS na zamówiony i zarezerwowany pobyt, spółka SON S.A. obciąża Uczestnika Programu GOPASS pełną opłatą za zamówiony i zarezerwowany pobyt.  

        3.9.2   W przypadku anulowania rezerwacji lub nieprzybycia Uczestnika Programu GOPASS na zakupiony pobyt w sytuacjach wyjątkowych (choroba, śmierć, dotknięcie klęską żywiołową itp.), spółka SON S.A. ma prawo do zrzeczenia się opłaty
za anulowanie pobytu na podstawie przedstawionego wiarygodnego dowodu potwierdzającego wystąpienie poważnej przyczyny anulowania rezerwacji lub nieprzybycia Uczestnika Programu GOPASS na zakupiony pobyt.

        3.9.3   W sytuacji anulowania rezerwacji lub nieprzybycia Uczestnika Programu GOPASS na pobyt, spółka SON S.A. przesyła uczestnikowi programu pisemnie lub w formie elektronicznej zawiadomienie o prawie SON S.A. do obciążenia uczestnika programu GOPASS opłatą za anulowanie i jej wysokości zgodnie z punktem 3.9.1 OWH do 14 dni od daty anulowania rezerwacji lub daty rozpoczęcia pobytu w przypadku nieprzybycia Uczestnika Programu GOPASS.

        3.9.4   Uczestnik Programu, wnosząc opłatę za pobyt i akceptując zapisy OWH programu GOPASS, wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku anulowania rezerwacji lub nieprzybycia na pobyt SON S.A. ma prawo do jednostronnego potrącenia wierzytelności od Uczestnika Programu GOPASS. Wierzytelność Uczestnika Programu z tytułu zwrotu ceny za pobyt uiszczonej w sklepie internetowym programu GOPASS rozliczana jest z wierzytelnością SON S.A. z tytułu opłaty za anulowanie w wysokości określonej w niniejszych warunkach anulowania i w zakresie, w jakim wierzytelności pokrywają się. SON S.A. zwraca Uczestnikowi Programu kwotę przekraczającą wzajemne roszczenia w formie przelewu na rachunek bankowy Uczestnika Programu, z którego dokonano zapłaty za pobyt w sklepie internetowym programu GOPASS. Zwrot nastąpi w terminie 30 dni roboczych od dnia następującego po dniu anulowania rezerwacji lub nieprzybycia na pobyt przez Uczestnika Programu.

       3.9.5   Hurricane Factory: Uczestnik Programu GOPASS ma prawo do anulowania potwierdzonej rezerwacji zamówionych usług, wnosząc opłatę za anulowanie w wysokości wskazanej na stronie www.hurricanefactory.com/data/files/Tatralandia/SF_VOP_2015.pdf.

3.10.  Regulamin reklamacji. W przypadku zakupu towarów na stronie internetowej www.gopass.pl: SON S.A. ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad. SON S.A. odpowiada za wady nabytych przez członka programu GOPASS towarów i usług na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego. SON S.A. udziela członkowi programu GOPASS na sprzedawany towar (t.j. KARTA GOPASS, odzież i akcesoria); 24 – miesięcznej gwarancji, która biegnie od dnia odebrania towaru przez członka programu GOPASS. Po upływie okresu gwarancji prawo do reklamowania wad sprzedanego towaru wygasa. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń wynikających w szczególności: z normalnego zużycia towaru, z jego niewłaściwego i nieprawidłowego użytkowania, w tym z nadmiernego obciążenia, uszkodzeń mechanicznych, lub z użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi towaru, jego przeznaczeniem albo z zasadami właściwego przechowywania lub konserwacji. W przypadku ujawnienia wad zakupionego towaru, członek programu GOPASS jest zobowiązany zgłosić reklamację bez zbędnej zwłoki, najdalej w terminie 14 dni od stwierdzenia wady towaru, w przeciwnym razie prawo reklamacji wygasa. Reklamacja powinna zostać zgłoszona osobiście, w zależności od rodzaju towaru lub usługi podlegających reklamacji: w infocentrach ośrodków narciarskich, w infocentrum AquaparkuTatralandia, w sklepach TATRY MOTION albo na recepcji właściwego hotelu albo poprzez przesłanie reklamacji w formie elektronicznej t.j. przesłanie elektronicznego formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej reklamacja@gopass.pl albo poprzez przesłanie pisemnej reklamacji drogą pocztową na adres SON S.A., ul. Narciarska 10, 43-370 Szczyrk, Polska. Po rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji jest zobowiązany do udzielenia na nią odpowiedzi w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Członek programu GOPASS  powinien współpracować z SON S.A. w celu sprawnego załatwienia reklamacji
i udzielić SON S.A. niezbędnego w tym zakresie wsparcia lub niezbędnych informacji. W powyższym terminie do rozpatrzenia reklamacji SON S.A. prześle członkowi programu GOPASS w formie pisemnej drogą pocztową lub innym twardym nośniku danych informację o swoim stanowisku w przedmiocie reklamacji lub o sposobie usunięcia wad reklamowanego towaru/usługi, zawierającą jednocześnie informację, czy SON S.A. wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu.

3.11.  W przypadku, gdy członek programu GOPASS, będący konsumentem w rozumieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585, 1579 i 2255), nie jest usatysfakcjonowany sposobem załatwienia reklamacji albo uważa, że SON S.A. jako sprzedający naruszył jego prawa, członek programu GOPASS ma prawo wezwać od SON S.A. usunięcia naruszeń prawa popełnionych ewentualnie przy załatwieniu reklamacji. Jeżeli SON S.A. nie uczyni zadość żądaniom członka programu GOPASS lub nie udzieli odpowiedzi na reklamacje w terminie 30 dni o dnia doręczenia reklamacji, jak również w przypadku złożenia przez SON S.A. oświadczenia o zgodzie na skorzystanie z pozasądowego sposobu rozwiązania sporu członek programu GOPASS może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, poprzez skorzystanie z postępowania prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 30.05.2014 r. Prawo konsumentów (tekst jednolity Dz.U.2017.683), ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz.U.2016.1823) oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), za pośrednictwem platformy internetowej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

 

4.   Konto GOPASS

4.1.  Każdemu Uczestnikowi Programu GOPASS w wieku powyżej 15 lat, który dokonał rejestracji, zostaje przydzielone konto osobiste w ramach programu GOPASS (dalej: „Konto GOPASS”).

4.2.  Uczestnik Programu GOPASS ma dostęp do swojego Konta GOPASS na stronie www.gopass.sk/gopass.cz/www.gopass.pl po zalogowaniu się (podając prawidłowy adres e-mail i hasło).

4.3.  Adres e-mail i hasło wprowadza Uczestnik Programu GOPASS. Dane dostępu obowiązują przez cały okres ważności Karty GOPASS. 

4.4.  Konto GOPASS umożliwia Uczestnikowi Programu GOPASS sprawdzenia stanu punktów GOPASS, liczby uzyskanych voucherów oraz liczby kart wydanych w ramach jednego konta w programie GOPASS. 

4.5.  Ograniczenia wiekowe w programie GOPASS:

        4.5.1   wiek 0-14 lat (liczony do ostatniego dnia czternastego roku życia włącznie) Uczestnik Programu należący do tej grupy wiekowej może posiadać własną kartę przypisaną do konta opiekuna prawnego.

        4.5.2   od 15 r.ż. wzwyż (liczony od pierwszego dnia piętnastego roku życia) Uczestnik Programu należący do tej grupy wiekowej może posiadać oddzielne konto GOPASS lub kartę przypisaną do konta głównego.

4.6.  Każdy zarejestrowany Uczestnik Programu GOPASS może na swoim Koncie GOPASS na stronie www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl zarejestrować i przypisać do swojego Konta GOPASS maksymalnie 10 (dziesięć) kolejnych osób, którym zostanie wydana tzw. karta dodatkowa GOPASS.

4.7.  Karta dodatkowa GOPASS nie ma oddzielnego konta w programie GOPASS. Transakcje dokonywane punktami za zakup produktów i usług w obiektach i ośrodkach SON S.A., obiektach Partnerów Handlowych SON S.A. za pośrednictwem karty dodatkowej są naliczane i automatycznie przypisywane do konta uczestnika, który dokonał rejestracji karty. Karta dodatkowa umożliwia korzystanie z rabatów z tytułu zgromadzonych punktów na koncie GOPASS, przy czym nie umożliwia dokonywania zakupów na stronie www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl.

 

5.   Korzystanie z Karty GOPASS 

5.1.  Uczestnik Programu GOPASS jest uprawniony do korzystania z Karty GOPASS zgodnie z zapisami OWH. 

5.2.  Po ustaniu uczestnictwa w programie GOPASS Uczestnik Programu GOPASS ponosi odpowiedzialność przed SON S.A. za jakąkolwiek szkodę wynikającą z nieuprawnionego użycia karty GOPASS i zobowiązuje się do pokrycia powstałej szkody w pełnym jej zakresie na rzecz SON S.A.

5.3.  Karta GOPASS przypisana jest jednej osobie i ważna jest wyłącznie za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika Programu GOPASS, na którego imię i nazwisko karta została wydana.

5.4.  Karta GOPASS w programie GOPASS jest akceptowana w oznaczonych punktach honorujących GOPASS po okazaniu ważnej karty GOPASS. Wykaz aktualnych punktów honorujących GOPASS znajduje się na stronie www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl.

5.5.  Uczestnicy, którzy przystąpili do programu GOPASS w formie pełnej mają wyłączne prawo do korzystania ze sklepu internetowego programu GOPASS za pośrednictwem karty GOPASS. Uczestnicy programu, którzy przystąpili do programu w formie pełnej lub niepełnej są uprawnieni do gromadzenia punktów lojalnościowych w programie GOPASS, korzystania ze zgromadzonych punktów w formie rabatów lub nagród, dokonywania zakupów produktów i usług w okazyjnych cenach na podstawie aktualnej oferty zamieszczonej na stronie www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl

5.6.  Jeżeli Uczestnik Programu GOPASS nie ma przy sobie karty GOPASS, nie jest uprawniony ani do korzystania z rabatów, bonusów i usług, jak też żądania naliczenia punktów z tytułu uczestnictwa w programie GOPASS (również w późniejszym terminie).

5.7.  Upoważnieni pracownicy SON S.A. lub Partnera Handlowego SON S.A. mają prawo do odbioru karty GOPASS osobie, która korzysta z karty GOPASS w sposób nieprawidłowy, tj. osobie, która nie figuruje jako posiadacz karty i nie jest Uczestnikiem Programu GOPASS.

 

6.   Oferta promocji i bonusów w programie GOPASS

6.1.  Zakupów po okazyjnych cenach może dokonywać Uczestnik Programu GOPASS za pośrednictwem ważnej Karty GOPASS w sieci punktów honorujących GOPASS lub, w przypadku uczestników, którzy do programu przystąpili w formie pełnej, członkostwa, w sklepie internetowym programu GOPASS na stronie www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl w cenach określonych przez SON S.A. lub Partnerów Handlowych SON S.A., które obowiązują w trakcie zakupów na www.gopass.sk w walucie EUR, na stronie www.gopass.cz w walucie CZK oraz na stronie www.gopass.pl w walucie PLN.

6.2.  Wykaz aktualnych promocji dla Uczestników Programu GOPASS znajduje się na stronie www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl.

6.3.  Uczestnik Programu GOPASS przyjmuje do wiadomości, że wykaz promocji oraz udzielanie bonusów i rabatów w ramach programu GOPASS są zmienne.

6.4.  Posiadacze karty ISIC, ITIC, EURO26, GO26 muszą wpisać jej numer na swoim koncie na stronie www.gopass.sk jako pierwszy w kolejności (przed wprowadzeniem numeru regionalnego lub innego kodu rabatowego), ponieważ karta ISIC, ITIC, EURO26, GO26 nie jest jednorazową kartą uprawniającą do zniżek – ważna karta ISIC, ITIC, EURO26, GO26 zmienia status jej posiadacza na status studenta również wtedy, gdy dotyczy to osoby dorosłej. Posiadacze kart ISIC, ITIC, EURO26, GO26 mogą korzystać z bonusów przysługujących posiadaczom kart ISIC, ITIC, EURO26, GO26 wyłącznie na stronie www.gopass.sk.

 

7.   Punkty w programie GOPASS

7.1.  Uczestnik Programu GOPASS (uczestnictwo pełne/niepełne) uprawniony jest do gromadzenia w punktach honorujących punktów lojalnościowych w programie GOPASS z tytułu dokonanych zakupów towarów i usług oraz do zamiany punktów na rabaty i bonusy podczas zakupu towarów i usług.

7.2.  SON S.A. zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania Uczestnikom Programu GOPASS (uczestnictwo pełne i niepełne) punktów lojalnościowych w programie GOPASS za zakup towarów w sieci sklepów TATRY MOTION i ŠPINDL MOTION w ramach promocji „AMERICAN SALE”.

7.3.  Za zakup, podczas którego okazuje się ważną Kartę GOPASS, Uczestnik Programu GOPASS otrzymuje automatycznie punkty lojalnościowe, z wyłączeniem punktu 7.2 OWH.

7.4.  Za każde 1 EURO wydane podczas zakupu zrealizowanego po okazaniu ważnej karty GOPASS w punkcie honorującym program GOPASS na Słowacji oraz podczas zakupu dokonanego w sklepie internetowym programu GOPASS na stronie www.gopass.sk Uczestnik Programu GOPASS otrzyma 1 (jeden) punkt lojalnościowy.

7.5.  SON S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany wartości punktu lojalnościowego. W przypadku zmiany wartości punktu lojalnościowego SON S.A.  informuje o nowej wartości punktu lojalnościowego na stronie ww.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl. Ważność nowej wartości punktu lojalnościowego zaczyna obowiązywać w chwili jej udostępnienia na stronie www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl.

7.6.  Uczestnik programu GOPASS ma dostęp do konta z aktualnym stanem punktów na stronie www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl, po wprowadzeniu swoich danych dostępu (adres e-mail i hasło).

7.7.  Po okazaniu ważnej Karty GOPASS i dokonaniu zakupu w punkcie honorującym program GOPASS, pracownik punktu honorującego ma obowiązek wydania do każdego zakupu paragonu, na podstawie którego można skontrolować stan zgromadzonych punktów lojalnościowych GOPASS. Jeśli wartość zgromadzonych punktów lojalnościowych nie jest zgodna z wartością dokonanego zakupu lub punkty nie zostały w ogóle naliczone na konto GOPASS, Uczestnik Programu GOPASS ma prawo żądać naliczenia prawidłowej liczby punktów GOPASS w terminie 10 dni od dnia dokonania zakupu.

7.8.  Po dokonaniu zakupu w sklepie internetowym programu GOPASS na stronie www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl Uczestnikowi Programu, który przystąpił do programu w formie pełnej, zostanie przesłana na jego adres e-mail faktura ze wskazaniem liczby zgromadzonych punktów lojalnościowych.

7.9.  SON S.A.  zastrzega sobie prawo do oceny sytuacji i nienaliczenia punktów Uczestnikowi Programu GOPASS, jeśli naliczenie punktów jest żądane w okolicznościach, które nie są wskazane w punkcie 7 OWH. 

7.10.  Ważność punktów lojalnościowych GOPASS jest ograniczona czasowo w sposób następujący:

          7.10.1   Ważność punktów lojalnościowych GOPASS wygasa w dniu 30.04. (o godz. 24:00) każdego roku kalendarzowego, jeśli Uczestnik Programu GOPASS nie wykorzystał żadnych punktów lojalnościowych na rabaty i bonusy przy zakupie towarów i usług lub nie zgromadził punktów lojalnościowych GOPASS za dokonany zakup towarów i usług w punktach honorujących program GOPASS lub sklepie internetowym programu GOPASS w okresie 2 (dwóch) lat do dnia wygaśnięcia ważności punktów, włącznie z dniem wygaśnięcia punktów w danym roku kalendarzowym (dalej: „Okres ważności I”). W takiej sytuacji wygasa ważność punktów lojalnościowych GOPASS zgromadzonych do pierwszego dnia Okresu ważności I bez uzyskania jakiejkolwiek rekompensaty. 

          7.10.2   Ważność punktów lojalnościowych GOPASS wygasa w dniu 31.10. (o godz. 24:00) każdego roku kalendarzowego, jeśli Uczestnik Programu GOPASS nie wykorzystał żadnych punktów lojalnościowych na rabaty i bonusy przy zakupie towarów i usług lub nie zgromadził punktów lojalnościowych GOPASS za dokonany zakup towarów i usług w punktach honorujących program GOPASS lub sklepie internetowym programu GOPASS w okresie 2 (dwóch) lat do dnia wygaśnięcia ważności punktów, włącznie z dniem wygaśnięcia punktów w danym roku kalendarzowym (dalej: „Okres ważności II”). W takiej sytuacji wygasa ważność punktów lojalnościowych GOPASS zgromadzonych do pierwszego dnia Okresu ważności II bez uzyskania jakiejkolwiek rekompensaty. 

Przykład:

Jeśli Uczestnik Programu GOPASS w okresie od 31.10.2014 do 31.10.2016 włącznie nie wykorzystał żadnych punktów lojalnościowych na rabaty i bonusy przy zakupie towarów i usług lub nie zgromadził punktów lojalnościowych GOPASS za dokonany zakup towarów i usług w punktach honorujących program GOPASS lub sklepie internetowym programu GOPASS, w dniu 31.10.2016 (o godz. 24:00) wygasa ważność jego punktów w programie GOPASS, zgromadzonych do 31.10.2014 włącznie, bez uzyskania jakiejkolwiek rekompensaty.  

 

8.   Nagrody w programie GOPASS

8.1.  Uczestnik Programu GOPASS ma prawo do zamiany zgromadzonych punktów lojalnościowych na nagrody, rabaty i bonusy, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl lub w punktach honorujących program GOPASS.

 

9.   Utrata, kradzież i uszkodzenie karty GOPASS oraz wydanie nowej karty

9.1.  Karta GOPASS jest wydawana Uczestnikowi Programu GOPASS na jego życzenie na czas nieokreślony.

9.2.  Uczestnik Programu GOPASS zobowiązany jest do ochrony Karty GOPASS przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9.3.  W sytuacji, gdy Uczestnik Programu ma zakupione Doładowanie na Karcie GOPASS, SON S.A.  nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Doładowania (np. w przypadku utraty lub kradzieży Karty GOPASS) przez osobę do tego nieupoważnioną, tj. osobę, która nie jest posiadaczem Karty GOPASS, na którą zakupiono Doładowanie.

9.4.  Uczestnik Programu GOPASS (lub opiekun prawny) jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłoszenia utraty, kradzieży lub uszkodzenia Karty GOPASS w jednym z centrów informacyjnych SON S.A. lub telefonicznie na infolinii GOPASS.

9.5.  Uczestnik Programu GOPASS może zażądać od SON S.A. w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia Karty GOPASS wydania nowej Karty GOPASS w ramach istniejącego konta na stronie www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl. SON S.A. po weryfikacji tożsamości Uczestnika P, wydaje Uczestnikowi Programu GOPASS nową zastępczą Kartę GOPASS. Nową Kartę GOPASS można zamówić wyłącznie w sklepie internetowym programu GOPASS na stronie www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl. Wysokość opłaty manipulacyjnej za wydanie zastępczej Karty GOPASS znajduje się na stronie sklepu internetowego www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl.

9.6.  W przypadku utraty lub kradzieży Karty GOPASS, na której Uczestnik Programu ma zakupione Doładowanie, Uczestnik Programu otrzyma nową kartę z wysokością Doładowania stwierdzonego na dzień zablokowania karty zgodnie z punktem 9.4 OWH. 

9.7.  Po wydaniu nowej Karty GOPASS poprzednie informacje znajdujące się na koncie Uczestnika Programu są zapisane wraz z ustawieniami konta, a nowa karta jest przypisana do konta GOPASS jako jedyna ważna karta GOPASS.

9.8.  Jeśli Karta GOPASS wyposażona była w funkcję zbliżeniową z chipem z wgranym skipassem, Uczestnik Programu GOPASS otrzyma nową kartę z właściwą liczbą niewykorzystanych dni na dzień zablokowania karty. 

9.9.  Uczestnik Programu nie ma prawa żądania zwrotu sumy albo jakiejkolwiek części ceny skipassu, ani innej formy odszkodowania za wykorzystane dni na skutek opóźnienia w zgłoszeniu utraty lub kradzieży Karty GOPASS.

 

10.   Blokada konta GOPASS i ustanie uczestnictwa w programie GOPASS

10.1.  Jeśli Uczestnik Programu GOPASS (uczestnictwo pełne i niepełne) naruszy zapisy OWH, SON S.A. ma prawo do zablokowania konta Uczestnika Programu GOPASS bez wcześniejszej informacji oraz podjęcia decyzji o ustaniu uczestnictwa w trybie natychmiastowym.

10.2.  Uczestnictwo w programie GOPASS ustaje w sytuacji:

          10.2.1   Natychmiastowego ustania uczestnictwa w programie GOPASS z przyczyn wskazanych w punkcie 10.3 OWH;

          10.2.2   Wypowiedzenia uczestnictwa w programie GOPASS wg punktu 10.4 OWH;

          10.2.3   Zakończenia programu GOPASS na podstawie decyzji SON S.A.

10.3.  Uczestnictwo w programie GOPASS ustaje w trybie natychmiastowym w chwili ustalenia, iż Uczestnik Programu GOPASS nadużył korzyści świadczonych w programie GOPASS lub w inny sposób naruszył zapisy OWH lub naruszył warunki handlowe obejmujące dowolny produkt lub usługę spółki SON S.A. lub Partnerów Handlowych SON S.A., tj. zakupione lub wykorzystywane w ramach programu GOPASS, lub podał nieprawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym.

10.4.  Uczestnik Programu GOPASS ma prawo do wypowiedzenia uczestnictwa w programie GOPASS na podstawie wypowiedzenia uczestnictwa w formie pisemnej.

10.5.  W chwili ustania uczestnictwa w programie GOPASS z jakiejkolwiek przyczyny i w jakikolwiek sposób, Uczestnik Programu GOPASS traci wszelkie prawa i uprawnienia wynikające z uczestnictwa w programie GOPASS, szczególnie zaś prawa do wszystkich punktów lojalnościowych zgromadzonych na koncie GOPASS oraz rabatów i bonusów w ramach uczestnictwa w programie GOPASS.

10.6.  Zwrot Karty GOPASS nie oznacza ustania uczestnictwa w programie GOPASS dla Uczestnika Programu GOPASS, który jest posiadaczem zwróconej Karty GOPASS.

 

11.   Ochrona danych osobowych

11.1.  SON S.A. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – dalej zwana „Ustawą”. Dane osobowe członków programu GOPASS  są przetwarzane przez SON S.A. zgodnie z Ustawą i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności w celu świadczenia usług, przeprowadzania  transakcji sprzedaży, doręczania nabytych towarów i usług, wystawiania dokumentów potwierdzających transakcje, zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym programu GOPASS przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych za pośrednictwem programu, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów SON S.A. oraz podmiotów z nim współpracujących oraz na cele związane z dokonywaniem płatności za transakcje, związane z udzielaniem rabatów, korzyści i nagród członkom programu GOPASS.

11.2.  Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania, ale maksymalnie na okres członkostwa w programie GOPASS. Dane osobowe członków programu są przetwarzane dla celów rejestracji członkostwa w programie GOPASS i w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług SON S.A. jako administratora danych zgodnie z art. 23 ust. 4 pkt 1 Ustawy bez zgody zainteresowanych osób.

11.3.  SON S.A. przetwarza dane osobowe członków programu GOPASS w celach opisanych w pkt 11.1, w tym również w celach marketingowych, za zgodą, której członek programu GOPASS może udzielić poprzez wypełnienie „Formularza rejestracyjnego do programu GOPASS” w ramach rejestracji na stronie na www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl lub poprzez wypełnienie i podpisanie formularza uczestnictwa w programie GOPASS, zgodnie z pkt 2.4 regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu rejestracji i rejestracji członkostwa w programie GOPASS mianowicie: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, adres e-mail i numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego. Pozostałe dane osobowe znajdujące się na legitymacji osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności wymagającej opiekuna niezbędne są do rejestracji i ewidencji członkostwa w programie GOPASS na wypadek chęci skorzystania z przysługującej zniżki. Skan legitymacji należy przysłać na adres info@gopass.sk/info@gopass.pl. Zakres danych osobowych przetwarzanych na cele marketingowe obejmuje: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielona przez członka programu GOPASS w formularzu rejestracyjnym do programu GOPASS na stronie internetowej www.GOPASS .sk, ewentualnie elektronicznym potwierdzeniem zgody w ramach rejestracji na stronach gopasswww.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl jednocześnie stanowi zgodę na przekazywanie przez SON S.A. danych osobowych członka do przetwarzania na cele marketingowe przez partnerów biznesowych SON S.A., którym SON S.A. powierzył przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 Ustawy, na podstawie odrębnych umów ,t.j. spółkom: TMR, a.s. z (Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš 031 05), MELIDA, a.s. (Špindlerův Mlýn, 281, 543 51, REGON: 241 66 511), EUROCOM Investment, s.r.o.(034 83 Bešeňová 136, REGON: 35 756 985), Snowparadise a.s. (Záhrady I 13A, 821 05 Bratysława, REGON: 36 760 048) oraz spółce Hurricane Factory Tatralandia s.r.o. (Záhrady I 13A, 821 05 Bratysława, REGON: 45 942 498). Członek programu GOPASS jednocześnie udziela zgody SON S.A. na przenoszenie danych osobowych za granicę w ramach Unii Europejskiej. SON S.A. zobowiązuje się do przetwarzania i przechowywania danych osobowych w zgodzie z Ustawą oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielana na okres członkostwa w programie GOPASS, a członek programu może odwołać tą zgodę w każdej chwili, poprzez przesłanie pisemnego odwołania zgody na adres SON S.A.: ul. Narciarska 10, 43-370 Szczyrk, POLSKA, z wyjątkiem przypadków, gdy Ustawa stanowi inaczej. Członek programu poprzez zgodę na przetwarzanie danych udzieloną na formularzu rejestracyjnym do programu GOPASS  potwierdza jednocześnie, że został pouczony o swoich uprawnieniach przysługujących mu na podstawie Ustawy, w szczególności w zakresie przetwarzania danych w systemie informatycznym, korekty nieprawidłowych lub nieaktualnych danych osobowych, likwidacji/zniszczenia danych osobowych, w przypadku spełnienia lub wygaśnięcia celu w jakim dane były przetwarzane, w przypadku naruszenia przepisów ustawy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielona przez członka programu GOPASS  stanowi również potwierdzenie, że podane dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym, oraz że są kompletne, prawdziwe i dokładne. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielona przez członka programu GOPASS oznacza jednocześnie jego zgodę na przesyłanie mu w jakiejkolwiek formie (drogą mailową lub poprzez wiadomości tekstowe SMS), przez okres trwania członkostwa w programie GOPASS materiałów handlowych i reklamowych (tzw. newsletterów), dotyczących usług świadczonych przez SON S.A. i jego partnerów biznesowych, którym SON S.A. jak administrator powierzył przetwarzanie danych, na podstawie odrębnych umów, t.j. spółek: TMR, a.s. z (Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš 03105), MELIDA, a.s. (Špindlerův Mlýn, 281, PSČ 543 51, IČO: 241 66 511), EUROCOM Investment, s.r.o. (034 83 Bešeňová 136, , IČO: 35 756 985), Snowparadise a.s. (Záhrady I 13A, 821 05 Bratysława, IČO: 36 760 048) oraz Hurricane Factory Tatralandia s.r.o. (Záhrady I 13A, 821 05 Bratysława, IČO: 45 942 498), Śląskie Wesołe Miasteczko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Plac Atrakcji, nr 1, Chorzów, 41-501, Regon: 243516267), przy czym członek programu GOPASS jest uprawniony do odwołania powyższej zgody na przesyłanie tzw. newsletterów, w każdej chwili poprzez przesłanie pisemnego odwołania zgody na adres SON S.A.: ul. Narciarska 10, 43-370 Szczyrk, POLSKA,, ewentualnie poprzez kliknięcie na link: „anulowanie zgody na odbieranie newsletteru“ w samym newsletterze.

11.4.  Na podstawie odrębnych umów SON S.A. powierzył następującym podmiotom, to jest spółkom: HASAM, s.r.o., (z siedzibą: w Tečoviciach č. 45, 763 02 Tečovice, IČO: 499 68 319), CORTEX, spol. sr.o. (z siedzibą: U Elektry 974/1c, Praga 9, 190 00, Česká republika IČO: 471 256 16), Cardberg, s.r.o. (z siedzibą: A. Bernoláka 1433/38, Ružomberok, IČO: 46 802 185), oraz stowarzyszeniom: Klaster Liptov – združenie cestovného ruchu (z siedzibą:  Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 42 168 724), REGION LIPTOV, oblastná organizácia cestovného ruchu (z siedzibą: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 42219906), a także spółkom: 1 Tatranská, akciová spoločnosť (z siedzibą:  K vodopádom 4051, 059 85 Štrbské Pleso, IČO: 31395783),  MELIDA, a.s. (z siedzibą: Špindlerův Mlýn  238, 543 51 Špindlerův Mlýn, Česká republika, IČO: 24166511), EUROCOM Investment, s.r.o.( z siedzibą:  034 83 Bešeňová 136, , IČO: 35 756 985), Snowparadise a.s. (z siedzibą: Záhrady I 13A, 821 05 Bratysława, IČO: 36 760 048), Hurricane Factory Tatralandia s.r.o. (z siedzibą: Záhrady I 13A, 821 05 Bratysława, IČO: 45 942 498), Śląskie Wesołe Miasteczko Spółka z ograniczona odpowiedzialnością (Plac Atrakcji, nr 1, lok., Chorzów, 41-501, Polska REGON: 243516267), przetwarzanie danych osobowych członków programu GOPASS zapisanych w elektronicznej bazie danych, w celu wsparcia i aktualizacji oprogramowania systemu informatycznego. Wymienione podmioty przetwarzają dane osobowe członków programu GOPASS zgodnie z wymogami Ustawy, na podstawie osobnych umów zawartych z SON S.A., przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony danych osobowych w szczególności poprzez właściwą, profesjonalną obsługę techniczną, organizacyjną i kadrową oraz poprzez zapewnienie środków bezpieczeństwa i ochrony danych wymaganych przez Ustawę. 

11.5.  SON S.A. w trakcie przetwarzania danych osobowych jest uprawniony do dokonywania operacje przetwarzania danych, które wymagają transgranicznego przeniesienia danych osobowych za granicę (szczególnie do krajów UE), jak również do udzielania dostępu do tychże danych z zagranicy poprzez zdalny dostęp dla podmiotów, którym powierzył przetwarzanie danych poprzez system informatyczny Podczas przenoszenia danych SON S.A., zobowiązuje się zapewnić maksymalne zabezpieczenie danych i korzystać z oprogramowania szyfrującego oraz właściwych narzędzi sprzętowych do zabezpieczania danych.

11.6.  W przypadku zmiany jego danych osobowych każdy członek programu GOPASS  programu jest zobowiązany zaktualizować swoje dane poprzez pisemne oświadczenie o zmianie danych osobowych przesłane na adres SON S.A.: ul. Narciarska 10, 43-370 Szczyrk, POLSKA.

 

12.   Postanowienia końcowe

12.1.  Ogólne Warunki Handlowe programu GOPASS wchodzą w życie w dniu 21.10.2013 r.

12.2.  Nagrody, rabaty, okazyjne ceny, punkty i wszelkie inne korzyści oferowane Uczestnikom Programu GOPASS nie są prawnie egzekwowalne.

12.3.  SON S.A.  ma prawo do zmiany Ogólnych Warunków Handlowych spowodowanej: zmianą polityki SON S.A.  w zakresie udzielania dodatkowych korzyści klientom SON S.A.  w ramach programu GOPASS, zmianą sytuacji finansowej, gospodarczej lub socjalnej na terytorium Republiki Słowackiej, zmianą właściwych przepisów prawa lub z innej, bliżej nieokreślonej, poważnej przyczyny.

12.4.  Zmiana OWH zaczyna obowiązywać w dniu jej udostępnienia na stronie www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl.

12.5.  Wobec wszelkich kwestii nieuregulowanych zapisami niniejszych OWH stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa Republiki Słowackiej.

 

13.   Adres kontaktowy programu GOPASS

Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A.

ul. Narciarska 10

43-370 Szczyrk

 

Tatry mountain resorts, a.s.

GOPASS

Demänovská Dolina 72

031 01 Liptovský Mikuláš 1

SŁOWACJA

 

Infolinia GOPASS: +48 602 53 43 63

International helpline: +421 220 510 448

Infolinia GOPASS – ośrodek Špindleruv Mlýn: +420 499 467 101

Email: info@gopass.pl, reklamacja@gopass.pl, reklamace@gopass.cz, info@gopass.cz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regulamin biletu Season Pass

1.      Niniejszy regulamin dotyczy karnetu sezonowego i obowiązuje równocześnie z Regulaminem Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko oraz Ogólnymi Warunkami Handlowymi Programu GOPASS.

2.      Obsługą klientów posiadających zakupiony bilet Season Pass zajmują się pracownicy Info Centrum Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko.

3.      Bilet Season Pass można nabyć w kasach Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko oraz na stronie internetowej programu GOPASS.

4.      Bilet Season Pass jest karnetem imiennym w postaci karty RFID, posiadającym unikalny numer i jest przypisany do jednego posiadacza bez możliwości zbycia go na osoby trzecie. Karta RFID wydawana jest na podstawie Ogólnych Warunków Handlowych Programu GOPASS.

5.      Bilet Season Pass jest karnetem sezonowym i uprawnia do codziennych wizyt w Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko w dniach działania parku tematycznego zgodnie z godzinami otwarcia w danym sezonie.

6.      Bilet pozwala tylko na jedną wizytę w ciągu dnia.

7.      Zabronione jest przekazywanie karty RFID osobom trzecim, złamanie tego postanowienia może skutkować nałożeniem sankcji opisanych w regulaminie Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko. 

8.      Bilet Season Pass, tak jak bilet standardowy, uprawnia do wstępu na teren Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko i korzystania z jego atrakcji zgodnie z ustanowionymi regulaminami i procedurami dostępnymi na terenie parku tematycznego, stronie internetowej legendia.pl lub w Infocetrum Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko.